Vítejte na stránkách projektu WOWSA!

WOWSA – aneb Co je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny - Rodinný vzdělávací přístup k budování digitálních kompetencí

HOME

Vítejte v projektu WOWSA. Co znamená WOWSA? WOWSA je anglická zkratka, která znamená „Co je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny“. V projektu WOWSA se snažíme umožnit každému členu rodiny rozvíjet potřebné dovednosti pro měnící se a stále rostoucí digitální svět.

S vývojem technologie je v našem každodenním životě důležité, abychom věděli, jak reagovat ve světě sociálních médií a ve světě nekonečného internetového obsahu. WOWSA je tu proto, aby pomohla lidem s orientací v dnešním digitálním světě.

Projekt WOWSA poskytuje podporu rodičům i všem dalším členům rodiny, ale také pedagogům. Prostřednictvím školení, tematických komiksů, výukových videí, hádanek a zvukových knih jsou všichni členové rodiny seznámeni s tím, co dělat a co nedělat na internetu! Cílem projektu WOWSA je podporovat bezpečné používání internetu u dětí, mladých lidí, dospělých i seniorů. Projekt WOWSA podporuje společné učení celé rodiny.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

V průběhu projektu WOWSA budou zúčastněné organizace vyvíjet různé vzdělávací zdroje, které osloví všechny věkové skupiny v rodině, aby jim pomohly orientovat se ve výhodách a úskalích internetu. Doufáme, že odstraníme „digitální propast“, která existuje v dnešních rodinách. Aby se tato propast odstranila, snaží se projekt WOWSA naučit členy rodiny dovednosti digitální gramotnosti, které se zaměřují na to, jak jednotlivci interpretují, aplikují a syntetizují informace a obsah získávaný online. Tyto dovednosti jim pomohou vytvářet vyvážené názory a činit informovaná rozhodnutí.  

WOWSA se skládá z balíčku různých učebních materiálů - všechny byly vyvinuty na podporu rodinného učení. Za prvé, WOWSA poskytuje úvodní vzdělávací program na podporu rodičů v jejich roli pedagogů v domácnosti. Tento program zahrnuje řadu workshopů, které nabízejí základní pokyny, které rodičům pomáhají vstoupit do digitálního života jejich dětí a pomáhají dospělým rozvíjet jejich vlastní digitální gramotnost. Druhá sada vzdělávacích materiálů WOWSA se zaměřuje na to, aby rodiče mohli řešit „rodinnou digitální propast“, která existuje. Obsahuje šest modulů, které se zabývají digitální gramotností a mediální gramotností. 

kids, children, people

Tyto vzdělávací programy umožňují rodičům zlepšit své vlastní znalosti o digitálním světě, a také je podporují při poskytování digitálních nástrojů vyvinutých v projektu WOWSA. Tato sada nástrojů pro učení rodiny poskytuje výukové materiály vhodné pro daný věk, se kterými mohou členové rodiny pracovat a učit se z nich. Obsahuje tematické komiksy pro děti ve věku 8–12 let, interaktivní digitální časopisy pro teenagery a mladé dospělé ve věku 13–20 let a audioknihy pro dospělé. To vše dohromady vytváří inovativní vzdělávací přístup k podpoře všech členů rodiny při zvyšování jejich digitální a mediální gramotnosti.

WOWSA rovněž nabízí program dalšího vzdělávání, který zajišťuje, aby pedagogové dospělých byli plně vyškoleni v oblasti digitální gramotnosti a mohli využívat vzdělávací zdroje vyvinuté v rámci tohoto projektu. Tento program se snaží seznámit pedagogy s novými přístupy k práci v online prostředí. V průběhu projektu WOWSA se rodiče a pedagogové mohou učit v rámci úvodních školení a workshopů. Moduly poskytované v těchto vzdělávacích programech mají za cíl budovat digitální a mediální gramotnost. Ke konci projektu spojíme místní rodiny, které se projektu účastnily, aby mohly sdílet své zkušenosti a povzbudit další rodiny, aby se společně učily dovednosti digitální a mediální gramotnosti. V každé zemi bude zorganizována akce s názvem - WOWSA Rodinné vzdělávací symposium

na níž představíme celou škálu vyvinutých vzdělávacích materiálů. Využijeme tuto příležitost také k prodiskutování klíčových otázek, jako je online bezpečnost a podpora digitální gramotnosti v rodinách.

Učební materiály

Projekt WOWSA – aneb Co je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny - si klade za cíl propagovat rodinný přístup k učení digitálních kompetencí. Tato komplexní iniciativa mezigeneračního učení v rodině podporuje klíčovou roli rodičů při rozvoji digitální gramotnosti dětí a mladých dospělých, ale také seniorů v rámci rodinné jednotky. To vše v oblasti digitální a mediální gramotnosti. K dosažení těchto cílů spolupracují partneři WOWSA po celou dobu trvání projektu na produkci následujících inovativních učebních materiálů:

  1. Úvod do pedagogiky pro rodiče

Tento vzdělávací program poskytne úvodní školení rodičům, kteří jsou primárními pečovateli, ale svým způsobem také primárními učiteli svých dětí v rámci rodiny. Tento přístup si klade za cíl vzdělávat rodiče v porozumění problémům souvisejícím s online učením a využíváním dynamických online nástrojů. Pomáhá jim, aby dokázali vstoupit do digitálního života svých dětí. Pomáhá jim také podporovat nejstarší členy rodiny v seniorském věku, aby dokázali využívat internetu a vyhnuli se jeho nebezpečím a úskalím. Tento výukový program podporuje také online bezpečnost a zasypává digitální propast, která existuje mezi různými generacemi v rodině.
Produkt bude k dispozici v angličtině od prosince 2021.

        2. Kurikulum digitální gramotnosti pro rodiče
Jedná se o vzdělávací program na podporu rodičů při zvládání role pedagogů v jejich rodině v oblasti online bezpečnosti. Jeho cílem je vychovávat rodiče, aby si byli vědomi nebezpečí falešných zpráv nebo účelové propagandy na internetu. Dalším tématem jsou sociální média a jejich fungování. Tento vzdělávací program umožňuje rodičům rozvíjet vlastní digitální a mediální gramotnost a následně umět podpořit ostatní členy rodiny, jak jejich děti, tak jejich rodiče v seniorním věku. Obsah tohoto programu se skládá ze šesti modulů a věnuje se třem tématům: digitální gramotnosti, mediální gramotnosti a sociálním médiím.

       3. Sada nástrojů pro rodinné učení - komiksy, interaktivní časopisy a audio knihy

 Tato sada nástrojů představuje výukové materiály pro rodinné příslušníky různých věkových skupin:

  • Komiksy podporují bezpečné online aktivity pro děti ve věku od 8 do 12 let. Tyto komiksy v jednoduchých příbězích identifikují nebezpečí internetu a nabízejí řešení, jak bojovat proti online hrozbám.
  • Výuková videa, zábavné výukové zdroje, jako jsou hry a hádanky, jsou prezentovány prostřednictvím interaktivního digitálního časopisu pro teenagery a mladé dospělé ve věku 13–20 let.
  • Řada audioknih pro dospělé v seniorním věku zdůrazňují specifická rizika a úskalí, s nimiž se mohou starší lidé setkat na internetu.

Cílem této sady nástrojů pro rodinné učení je poskytnout zdroje, které oslovují různé věkové skupiny, aby je bylo možné vzdělávat a informovat o hrozbách, kterým čelí v digitálním světě.

Produkt bude dispozici v angličtině od listopadu 2021.

        4. Program dalšího vzdělávání pro pedagogy dospělých

Cílem tohoto vzdělávacího programu je informovat pedagogy dospělých o projektu WOWSA a zajistit jim možnost orientovat se a plně využívat potenciál vzdělávacích zdrojů WOWSA. Program je speciálně navržen pro pedagogy dospělých, kteří jsou aktivní v různých komunitách a aktivně v nich působí. Tento program proto staví na stávajících odborných znalostech a zkušenostech pedagogů a poskytuje jim příležitost zvýšit úroveň dovedností v oblasti projektů rodinného učení na místní úrovni a v oblasti digitální a mediální gramotnosti. Tento program učí jak základní principy digitální a mediální gramotnosti, tak nové přístupy použité ve vzdělávacích nástrojích projektu WOWSA. Tento vzdělávací program učí pedagogy dospělých také to, jak vytvářet vlastní vzdělávací materiály, jelikož online platformy stále rostou a pedagogové často tvoří a využívají jejich obsah. Vzdělávací program zahrnuje workshopy a výukový manuál. Pedagogové se naučí, jak vyvíjet vlastní komiks a audioknihu pro mladší i starší studenty. Vzdělávací program pro pedagogy bude k dispozici ve verzi online, ale také ke stažení ve verzi pro tisk ve formátu PDF.

PARTNEŘI

Program WOWSA byl financován s podporou programu Erasmus +. Projekt WOWSA byl zahájen v září 2020 a potrvá do srpna 2022. Projekt WOWSA v současné době realizuje tým sedmi organizací z Rakouska, Kypru, České republiky, Francie, Irska, Portugalska a Slovinska.

Coordinating Partner: InterAktion - Verein für ein interkulturelles Zusammenleben

Rakousko

InterAktion je rakouská organizace zaměřená na lidská práva, udržitelnost, integraci mladých lidí z rodin migrantů a uprchlíků a prostřednictvím neformálních vzdělávacích metod podporuje mezikulturní dialog mezi lidmi z různých prostředí a kultur. Tato organizace si klade za cíl prosazovat rozvoj a začleňování marginalizovaných skupin a ohrožené mládeže do společnosti. InterAktion pomáhá propagovat a vytvářet integrovaná společenství, která jednotlivcům dodávají jistotu, že si budou více vědomi svých kompetencí a potenciálu.

Rebenburggasse 5, 8793 Trofaiach. 

office@interaktion.org


Responsible project manager: 

Katja Lenic Salamun 

katja.salamun@interaktion.org 

+436644309278InterAktion

 

Verein für ein interkulturelles Zusammenleben – Austria 

office@interaktion.org

CSI - Centrum pro sociální inovace

Kypr

CSI je kyperská organizace pro výzkum a vývoj, která usiluje o podporu sociálních inovací s cílem dosáhnout pozitivní změny v místním, národním, regionálním a globálním kontextu. Tato organizace se zaměřuje na identifikaci potřeb společností a nabízí řešení, která zajistí udržitelný růst. CSI podporuje inkluzivní instituce, které přispějí k dalšímu vývoji a uzákoní změny ve společnosti. CSI podporuje vzdělávání, e-learning, sociální podnikání a řízení projektů v oblastech odborného vzdělávání a přípravy a trhu práce.

DRPDNM - (Sdružení pro rozvoj dobrovolnické práce Novo Mesto)
Slovinsko

DRPDNM je nevládní a humanitární organizace se sídlem ve Slovinsku. Jejich odbornou oblastí je sociální péče, mládež a kultura. Základní hodnoty DRPDNM podporují hodnoty solidarity, tolerance, dobrovolnosti, aktivního života, čistého prostředí, povědomí občanů a účasti s cílem podpořit inkluzivnější společnost. Tato organizace se angažuje a podporuje různé komunity za účelem podpory kulturní identity, sociální integrace a rovnosti. DRPDNM spolupracuje s projekty na místní, národní a evropské bázi s cílem informovat, vzdělávat a propagovat dobrovolnou práci.

REINTEGRA

Česká republika

Reintegra je česká organizace, která byla založena v roce 1999. Jejich posláním je podporovat opětovné začlenění znevýhodněných lidí a skupin do společnosti a na trh práce. Reintegra se zaměřuje na marginalizované skupiny ve společnosti a poskytuje jim služby s cílem integrace na trh práce a do běžného života. Organizace REINTEGRA zdůrazňuje význam sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny. Poskytuje jak individuální podporu, tak vzdělávací a integrační programy pro více účastníků. Reintegra se zaměřuje na kariérové poradenství, celoživotní učení, vzdělávací metody, e-learning a integrační programy s cílem připravit jednotlivce na jejich profesionální život a plnou integraci do společnosti.

The Rural Hub

Irsko

The Rural Hub je irské sdružení založené v roce 2012, které poskytuje specifické vzdělávací programy za účelem podpory a pomoci členům znevýhodněných komunit. Rural Hub se zaměřuje na podporu sociálního začlenění a nabídku řešení, která podporují integraci komunit migrantů. Kromě toho se specializují na vzdělávání, e-learning, mediální produkci, vývoj, výzkum a strategické plánování. Rural Hub si klade za cíl podporovat větší zapojení komunity a lepší sociální začlenění zaměřením na růst izolovaných komunit. Tím, že pracovalo na národních a EU financovaných projektech, toto sdružení podpořilo místní mládežnické skupiny, komunity migrantů, seniory a jednotlivce, kteří chyběli ve vzdělávání, aby se znovu zapojili do poskytovatelů služeb a hlavního vzdělávání.

Proportional Message – Associação

Portugalsko

Proportional Message - Associação je sdružení, které nabízí podporu lidem prostřednictvím vývoje vzdělávacích materiálů. Jejich cílem je naplnit lidský potenciál vytvářením vzdělávacích prostředí, která rozvíjejí sociální, emoční a kognitivní oblasti. Cílovými skupinami jsou marginalizované komunity, starší lidé, dospívající, dospělí, rodiny i lidé se zdravotním postižením. Proportional Message aktivně bojuje proti globálním výzvám chudoby, sociálních a pracovních nerovností, vzdělávání, životního prostředí, míru a spravedlnosti zvyšováním povědomí a přijetím změn. Proportional Message se zavazuje podporovat oblast vzdělávání neformálními prostředky s cílem podpořit socioedukační projekty pro jednotlivce.

Solution

Francie

Cíl organizace: Solidarita & Inkluze má podpořit sociální začleňování mezi mladšími dospělými tím, že navrhuje několik druhů aktivit umožňujících posílit vzájemné přijetí, stimulovat lidské zájmy nabídkou průřezových aktivit, navrhnout vzdělávací programy k otevření mysli a posílit spravedlivou dynamiku mezi generacemi.

Organizace funguje v multikulturním a sociálně složitém prostředí: na východě Paříže existuje více než 70 různých etnických komunit,
jejichž mladší dospělí mohou čelit ekonomické obtíže i sociální a pracovní vyloučení. Takové skupiny jsou často vyloučeny z mimořádných vědeckých nabídek, což jim může pomoci získat nové dovednosti umožňující lepší integraci do společnosti. Posláním řešení je navrhnout těmto lidem neformální vzdělávací aktivity spojující různé publikum a stimulující tímto způsobem mezikulturní a mezigenerační dialog při podpoře získávání měkkých a tvrdých dovedností užitečných pro profesionální a sociální účely.

Na evropské úrovni si řešení klade za cíl znásobit počet výměn a partnerství s příslušnými organizacemi odborníky v oblasti vzdělávání mládeže, aby nabídly mladým lidem s omezenými příležitostmi možnost účastnit se mezinárodních vzdělávacích seminářů v rámci programu Erasmus +, kde získávat nové dovednosti užitečné pro jejich sociální a pracovní začlenění a kde si mohou vyměňovat své nápady s lidmi z jiných zemí.

Účastí v projektu WOWSA si společnost Solution klade za cíl poskytnout svým pedagogům nové dovednosti a nové zdroje pro cílové skupiny, aby rodiče mohli rozvíjet vlastní digitální a mediální gramotnost a podporovat nejmladší a nejstarší členy jejich rodiny totéž k podpoře digitální bezpečnosti.

Novinky

NEWSLETTER 1

NEWSLETTER 2

NEWSLETTER 3

NEWSLETTER 4

Zapojte se!

Chcete-li se zapojit do projektu WOWSA, sledujte náš Facebook, na adrese:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

cs_CZCzech